СТАТЬИ и ТЕЗИСЫ на иностранных языках

1 | 2 | 3 |
Дергач Д. В. Лінгвостилістика нових інформаційних жанрів у сучасних мас-медіа

Дергач Д. В. Лінгвостилістика нових інформаційних жанрів у сучасних мас-медіа // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика: . К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. Вип. ХХХ. С. 45-54.

PDF Document 348.88 Kb
Зелянко С.В. Алюзія як сродак стварэння медыятэксту СТАТЬЯ

    
Зелянко, С.В. Алюзія як сродак стварэння медыятэксту / С.В. Зелянко // Журналістыка-2007: надзённыя праблемы. Перспектывы : матэрыялы 9-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 6-7 снеж. 2007 г. / Бел. дзярж. ун-т; рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) . – Мінск, 2007. – С. 222–224.

PDF Document 544.17 Kb
Зелянко С.В. Ацэнка маркёраў інтэртэкстуальнага ўключэння ў структуру публіцыстычнага твора СТАТЬЯ

    
Зелянко, С.В. Ацэнка маркёраў інтэртэкстуальнага ўключэння ў структуру публіцыстычнага твора / С.В. Зелянко // Журналістыка-2011: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 13-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 8-9 снеж. 2011 г. / Бел. дзярж. ун-т ; рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) . – Мінск, 2011. – С. 209–212.

PDF Document 246.55 Kb
Зелянко С.В. Прагназаванне ўзаемадзеяння інтэртэксту і медыятэксту СТАТЬЯ

    
Зелянко, С.В. Прагназаванне ўзаемадзеяння інтэртэксту і медыятэксту / С.В. Зелянко // Жыццём і словам прысягаючы... : да 90-годдзя заслуж. работніка адукацыі Рэсп. Беларусь, д-ра філал. навук, праф. Міхася Яўгенавіча Цікоцкага : зб. навук. прац / пад агул. рэд. д-ра філал. навук праф. В. І. Іўчанкава. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2012. – 226-235 с.

PDF Document 413.25 Kb
Зелянко С.В. Функцыянальная характарыстыка інтэртэкстуальных адзінак у медыятэксце СТАТЬЯ

Зелянко, С.В. Функцыянальная характарыстыка інтэртэкстуальных адзінак у медыятэксце / С.В. Зелянко // Роднае слова. – 2010. – № 10. – С. 44–47.

PDF Document 227.84 Kb
Зелянко С.В. Цытата - тэкстаўтваральны элемент у публіцыстыцы СТАТЬЯ

    
Зелянко, С.В. Цытата – тэкстаўтваральны элемент у публіцыстыцы / С.В. Зелянко // Журналістыка-2012: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 14-й Міжнар. навук.-практ. канф., 6–7 сн. 2012 г ., Мінск / рэдкал. : С.В. Дубовік (адк. рэд.) . – Вып. 14. – Мінск : БДУ , 2012. – С. 243-247.

PDF Document 218.49 Kb
Зелянко С.В. Экстра- і інтралінгвістычныя перадумовы ўзнікнення тэорыі інтэртэкстуальнасці...СТАТЬЯ

    
Зелянко, С.В. Экстра- і інтралінгвістычныя перадумовы ўзнікнення тэорыі інтэртэкстуальнасці і дзеянне яе ў сродках масавай інфармацыі / С.В. Зелянко // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2008. – № 2. – С. 79–82.

PDF Document 289.77 Kb
Зелянко С.В. Інтэртэкстуальнасць як пазнака новай манеры журналісцкага пісьма СТАТЬЯ

    
Зелянко, С.В. Інтэртэкстуальнасць як пазнака новай манеры журналісцкага пісьма / С.В. Зелянко // Журналістыка-2006 : Тэорыя. Практыка. Творчасць : матэрыялы 8-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысвечанай 85-годдзю Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 1–2 сн. 2006 г., Мінск / рэдкал. : С. В. Дубовік (адк. рэд.) . – Вып. 8. – Мінск : БДУ, 2006. – 351 с.

PDF Document 180.99 Kb
Всего файлов 24
1 | 2 | 3 |