Марек Кохан – Marek Kochan

Марек Кохан, доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики факультета социальных и гуманитарных наук Университета SWPS в Варшаве.

Основные направления научных исследований: медиалингвистика, риторика, общественный имидж, дискурсология, языковая картина мира, медиакартина мира.


Marek Kochan, PhD, associate professor at the Department of Journalism of the Faculty of Social Sciences and Humanities at the SWPS University in Warsaw.

Main research interests: media linguistics, rhetoric, public image, discourse studies, the linguistic image of the world, media picture of the world.


E-mail: mkochan@swps.edu.pl


Персональная страница на сайте Университета SWPS / Personal web-page: bw.swps.edu.pl


Важнейшие публикации / Main scientific works (2010-2020):

Монографии / Monographs:

1. Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Znak, Kraków 2005, 2007, 2012.

2. Sztuka debaty, Słowo/Obraz/Terytoria, Gdańsk 2014 (redakcja).

Статьи / Articles:

1. Nawoływanie do przemocy w świetle teorii aktów mowy, Współczesne media 11. Przemoc w mediach, red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura, Lublin 2019.

2. Medialne obrazy przemocy, „Poradnik Językowy” nr 7 (766)/2019, s. 21-31.

3. Komunikacja językowa jako czynnik rozwoju kryzysu, „Kultura-Media-Teologia” nr 39/2019, s. 8-31.

4. Retoryka przemocy: nakłanianie i legitymizacja, „Studia Slavica” XXIII/1 2019, s. 53-74.

5. Medialne narracje o biznesie a problem legitymizacji. Analiza cyklu Nowe fortuny, „e-Politikon” nr 25/2018, oapuw.pl/wp-content/uploads/2018/04/e-Politikon-nr-25-the-best.pdf

6. Medialne narracje o biznesie a problem legitymizacji. Wprowadzenie, „e-Politikon” nr 24/2017, s. 196-214, oapuw.pl/wp-content/uploads/2017/12/ePolitikon-24-2017.pdf

7. Debata gdańska, Etyka słowa. Wybór opracowań 1, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, M. Nowosad-Bakalarczyk, J. Puzynina, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, s. 199-216.

8. Retoryka rozwoju w misjach i wizjach firm, „Studia Medioznawcze” nr 3(70)/2017, s. 45-58.

9. Medialny konstrukt Polaka. Przykładowa analiza polskiego dyskursu publicznego inspirowana teorią postkolonialną, Analiza dyskursu publicznego. Przegląd metod i perspektyw badawczych, red. M. Czyżewski, M. Otrocki, T. Piekot, J. Stachowiak, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2017, s. 223-252.

10. Język a wizerunek polityków, w: „Studia Politologiczne” vol. 45: Zarządzanie wizerunkiem w polityce, Warszawa 2017, s. 13-35.