Агата Малыска – Agata Małyska

Агата Малыска, доктор филологических наук, профессор, заместитель директора Центра польского языка и культуры для польской диаспоры и иностранцев Университета Марии Склодовской-Кюри.

Основные направления научных исследований: преобразования современного польского языка, дискурс, общественные коммуникации, язык в средствах массовой информации.


Agata Małyska, PhD, Associate Professor, Associate Director at The Polish Language and Culture Centre for Polish People from Abroad and Foreigners at the Maria Curie Sklodowska University in Lublin.

Main research interests: transformations of the modern Polish language, discourse studies, public communication, the linguistic image of the world, media picture of the world.


E-mail: agatamalyska@poczta.umcs.lublin.pl


Страница на сайте вуза / Personal web-page: umcs.pl


Важнейшие публикации / Main scientific works:

1. Rytuały sejmowe w latach 1980-82 i 1991-93, Lublin 2003.

2. Człowiek wobec wyzwań współczesności. Upadek wartości czy walka o wartość?, 2007, wstęp i red. J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin.

3. Intertekstualność we współczesnej komunikacji językowej, 2010, wstęp i red. J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin.

4. Strategie komunikacyjne we współczesnym dyskursie politycznym, Lublin 2012.

5. Zjawisko neosemantyzacji we współczesnym języku polskim, 70 lat współczesnej polszczyzny. Zjawiska. Procesy. Tendencje. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Mazurowi, red. A. Dunin-Dudkowska, A. Małyska, Lublin 2013, s. 165-189.

6. 70 lat współczesnej polszczyzny. Zjawiska. Procesy. Tendencje. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Mazurowi, red. A. Dunin-Dudkowska, A. Małyska, Lublin 2013.

7. Tabu w procesie globalizacji kultury, wstęp i red. A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin 2016.

8. Aksjologia a światopogląd w dyskursie publicznym (na przykładzie dyskusji o gender w komunikacji medialnej), Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce, cz. II: Perspektywa komunikologiczna, red. A. Dudziak, A. Naruszewicz, Olsztyn 2017 s. 23-32.

9. Badania jakościowe i ilościowe języka mediów w ujęciu językoznawczym (na przykładzie nagłówków wiadomości oraz tematu relokacji uchodźców w programach informacyjnych TVP), Współczesne media. Problemy i metody badań nad mediami, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2019, s. 91-106.

10. Medialny filtr - obraz partii rządzącej i opozycji w wybranych programach informacyjnych telewizji polskiej, Aksjologiczne aspekty komunikacji. Materiały z „Forum etyki słowa”, red. I. Benenowska, E. Laskowska, B. Morzyńska-Wrzosek, Bydgoszcz 2019, s. 161-178.