Алёна В. Подвязкина – Alena V. Podviazkina

Алёна Владимировна Подвязкина, аспирант и преподаватель Факультета политологии и журналистики Университета Марии Склодовской-Кюри в Люблине (Польша).

Основные направления научных исследований: медиалингвистика, радиожурналистика, детская радиожурналистика, лингвистическая прагматика.


Alena V. Podviazkina, PhD student, Faculty of Political Science and Journalism, Maria Curie Sklodowska University in Lublin (Poland)

Main research interests: media linguistics, radio journalism, children’s radio journalism, linguistic pragmatics


E-mail: alena.podviazkin@gmail.com


Важнейшие публикации / Main scientific works:

1. Podviazkina A. (2020). Polilog w mediach społecznościowych – tematyczna struktura tekstu a grzeczność językowa. Prace Językoznawcze (в печати)

2. Podviazkina A. (2020). Przemoc językowa w mediach społecznościowych (na przykładzie strony Spotted Lublin na Facebooku). Współczesne media. Przemoc w mediach, red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

3. Podviazkina A. (2019). Etykieta językowa w audycjach radiowych dla dzieci – formuła powitania w audycjach Polskiego Radia Dzieciom. Współczesne media. Problemy i metody badań nad mediami, red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

4. Podviazkina A. (2019). Audycje radiowe jako pomoc dydaktyczna na lekcjach języka polskiego. Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. Między schematyzmem a kreatywnością. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

5. Подвязкина А.В. (2017). Поликодовость радиотекста в условиях детского литературного дискурса. Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, №3 (49): Teksty – pisarze – książki (в соавторстве с Прокофьевой Н.А.)

6. Подвязкина А.В. (2017). Об особенностях развития современного детского радиоэфира. Стылістыка: мова, маўленне і тэкст. Адукацыя і выхаванне, с. 491-499. (в соавторстве с Прокофьевой Н.А.)

7. Подвязкина А.В. (2017). Коммуникативные формулы детского радиовещания. Вестник Хакасского университета, №19. С. 37-39.

8. Подвязкина А.В. (2017). Подростковый радиоэфир: результаты исследования. Экология медиасреды. Проблемы безопасности и рационального использования коммуникативных ресурсов. Москва: АПК и ППРО.

9. Подвязкина А.В. (2017). Коммуникативная целесообразность речи журналиста в детском радиоэфире. Журналист в современной медиасреде. Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского государственного университета.

10. Подвязкина А.В. (2016). Особенности поликодового текста в детских изданиях (на примере журнала «Костёр»). Визуальная коммуникация в социокультурной динамике. Казань: Издательство Казанского государственного университета. С. 353-357.