Магдалена Трыщинская – Magdalena Trysińska

Магдалена Трыщинская, доктор филологических наук, преподаватель Института прикладных польских исследований Варшавского университета. Зав. Кафедрой Полонистического образования и непрерывного образования, руководитель лаборатории исследований полонистического и медиаобразования, руководитель нестационарного образования Польской филологии, Эксперт по учебникам при Министерстве национального образования, Член редакционного комитета серии «Polonistyka użyteczna».

Основные направления научных исследований: медиалингвистика, лингвистическая прагматика, социолингвистика, дискурсивные исследования, языковая картина мира, медикартина мира, обучение языку (L1), медиаграмотность.

Член Польской ассоциации социальной коммуникации (с 2007), Польской ассоциации медиаобразования (с 2012), председатель ревизионной комиссии (2016-2020), член Ассоциации языковой культуры (с 2017), член Комиссии по изучению славянского литературного языка Международного комитета славистов (с 2017 года)


Magdalena Trysińska, PhD, assistant professor at the Institute of Applied Polish Studies of the Faculty of Polish Studies at the University of Warsaw. Head of the Department of Polish Education and Continuing Education, Head of the Polish Education and Media Research Laboratory, Head of Non-Stationary Studies of Polish Philology, Assessor for textbooks at the Ministry of National Education, Member of the editorial committee of the series “Polonistyka użyteczna”

Main research interests: media linguistics, linguistic pragmatics, sociolinguistic, discourse studies, the linguistic image of the world, media picture of the world, language teaching (L1), media literacy.

Member of the Polish Communication Association (since 2007), the Polish Media Education Association (since 2012), chair of the Audit Committee (2016-2020), member of the Language Culture Association (since 2017), member of the Comission for the Study of Slavonic Literary Language, International Committee of Slavists (since 2017)


E-mail: m.trysinska@uw.edu.pl


Научная активность / Research projects:

1. Badania umiejętności językowych uczniów klas pierwszych liceów ogólnokształcących i techników powiatu kwidzyńskiego (2011-2020)

1.1. Badania umiejętności językowych uczniów klas pierwszych liceów ogólnokształcących i techników powiatu puckiego - marzec 2019 r.

1.2. Badania umiejętności językowych uczniów klas pierwszych liceów ogólnokształcących i techników powiatu malborskiego - marzec 2019 r.

2. „Uczeń i nauczyciel w świecie dwóch języków i dwóch kultur - dydaktyka języka polskiego w szkolnictwie polonijnym w USA, etap II” (Nauczanie w klasach 4 – 8 szkoły podstawowej - realizacja zadania publicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego oraz organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży”)

3. Udział w realizacji projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Komunikacja w mediach elektronicznych: język, semiotyka, edukacja, kierownik: prof. dr hab. Jerzy Podracki (nr rejestracyjny: N N104 0590 33)


Важнейшие публикации / Main scientific works:

Монографии / Monografies:

1. Magdalena Trysińska: Jak politycy komunikują się ze swoimi wyborcami? Analiza języka polityków na przykładzie rozmów prowadzonych w telewizji polskiej oraz internecie; Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2004.

2. Magdalena Trysińska: Akty mowy jako klucz do interpretacji postaw rodzicielskich. Wychowawcze, komunikacyjne i edukacyjne aspekty filmów animowanych dla dzieci (na przykładzie filmów emitowanych w MiniMini+ i Cartoon Network), Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2015.

Редактор / Redaktion:

1. Radosław Pawelec, Magdalena Trysińska (red.): Najnowsze słownictwo a współczesne media elektroniczne, Warszawa 2008, wyd. Semper.

2. Katarzyna Maciejak, Magdalena Trysińska (red.): Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. Między schematyzmem a kreatywnością, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019.

Статьи / Articles:

1. Trysińska Magdalena: Język filmów animowanych dla dzieci. W poszukiwaniu wzorca, GLADKOVA, Hana, ed., GIGER, Markus, ed. a BLÁHA, Ondřej, ed. Slovanské spisovné jazyky od teorie k praxi: formování jazykového vědomí a postojů k jazyku: tematický blok na XVI. Mezinárodním sjezdu slavistů, Bělehrad 20.-27.8.2018. Vydání první. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2018. 275 stran. Varia; 70. svazek. s. 205-227.

2. Magdalena Trysińska, Multimodalność w szkole. Edukacyjna wartość tekstów multimodalnych na przykładzie portalu Scholaris.pl, Współczesne media. Media multimodalne. tom 2. Multimodalność mediów elektronicznych, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 179-198.

3. Magdalena Trysińska, Youtube – nowe źródło materiału w badaniach nad kompetencjami komunikacyjnymi dzieci, „Prace Filologiczne”, 2017 (LXXI), s. 299-311.

4. Magdalena Trysińska, Kogo i jak wychowują media? Zachowania komunikacyjne bohaterów filmów animowanych dla dzieci w kontekście wychowania językowego (na przykładzie serialu telewizyjnego Witaj, Franklin), Język a edukacja 4. Wychowanie językowe, red. J. Nocoń, Opole 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ss.239-253.

5. Magdalena Trysińska, Kto tu rządzi? – medialny obraz małżeństwa w serialach animowanych dla starszych dzieci, na przykładzie filmów z Cartoon Network, Język a media. Zjawiska językowe we współczesnych mediach, red. B. Skowronek, E. Horyń, A. Walecka-Rynduch, Kraków 2016, Colegium Columbinum, s. 119-133

6. Magdalena Trysińska, Kind and unkind communicative behaviour of cartoon characters as a source of language competence for young children; “L1-Educational Studies in Language and Literature”, 2013, vol.13, p. 1-15.