Анна Дунин-Дудковская – Anna Dunin-Dudkowska

Анна Дунин-Дудковская, доктор филологических наук, директор Центра Польского Языка и Культуры для Польской Диаспоры и Иностранцев Университета Марии Кюри-Склодовской в Люблине (Польша).

Основные направления научных исследований: языкознание, сопоставительная лингвистика, генология, контрастивная генология, медиалингвистика, юридический дискурс, полонистическая лингводидактика.


Anna Dunin-Dudkowska,PhD, associate professor at the Centre of Polish and Polish Culture for Polish People from Abroad and Foreigners at the Maria Curie Sklodowska University in Lublin.

Main research interests: linguistics, comparative linguistics, genre studies, comparative genology, legal discourse, teaching Polish as a foreign language, teaching Polish to English speakers, translation studies.


E-mail: anna.dunin-dudkowska@poczta.umcs.lublin.pl


Персональная страница на сайте Университета Марии Кюри-Склодовской / Personal web-page: www.umcs.pl


Важнейшие публикации / Main scientific works:

Монографии / Books:

1. Akt notarialny jako gatunek wypowiedzi. Lublin, 2010.

2. Testament jako zwierciadło kultur. Polsko-amerykańskie studium komparatystyczne. Lublin, 2014.

3. Polski język biznesu dla cudzoziemców, (współautor A. Butcher). Lublin, 1998.

4. Ekonomia – to nie boli. Polski język ekonomiczny dla cudzoziemców, (współautor A. Trębska-Kerntopf). Lublin, 2006.

5. Antologia bajek, baśni, legend i opowiadań dla dzieci polonijnych, (współautor A. Trześniewska). Lublin, 2020.


Статьи / Articles:

1. Struktura i stylistyka aktu notarialnego, 2009, „Poradnik Językowy” 9, s. 64-78.

2. Tłumaczenie dydaktyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego - 3, t. 18 „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców", 2011, red. B. Grochala, M. Wojenka-Karasek, Łódź, s. 387-392.

3. Gatunki testamentowe jako zwierciadło kultur. Rozważania polsko-amerykańskie, 2013, „Glottodydaktyka – media – komunikacja”, red. I. Dembowska-Wosik, E. Pałuszyńska, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” nr 20/2013, Łódź, s. 131-140.

4. Transfer kulturowy a rola nauczyciela na podyplomowych studiach translatorycznych, 2014, red. I. Dembowska-Wosik, E. Pałuszyńska, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” nr 21/2014, Łódź, s. 375-384.

5. The Stylistic Aspect of Polish Testaments, 2017, “Stylistyka” XXVII, s. 219-232.

6. Teksty multimodalne w glottodydaktyce, 2017, Współczesne media – media multimodalne, T. I, red. I. Hoffman, D. Kępa-Figura, Lublin, s. 91-104.

7. Dokonania UMCS w zakresie kształcenia polonistycznego studentów polskich i cudzoziemców w latach 1953-2016, 2017, VI Światowy Kongres Polonistów. Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy, Katowice.

8. Jak (nie) pisać po polsku (współautor z B. Maliszewski), 2017, Polonistyka w XXI wieku: między lokalnym a globalnym, red. A. Krawczuk, Lwów, s. 354-363.

9. Gatunki wypowiedzi w kontekście glottodydaktycznym, 2017, Acta Universitatis Lodziensis, Polonistyczne Kształcenie Cudzoziemców 25, red. B. Grochala, I. Dembowska-Wosik, Łódź, s. 111-122.

10. Przekład (literacki) jako wyraz gościnności wobec Innego i Obcego, 2018, Obcy/Inny- analiza przypadków, red. M. Karwatowska, R. Litwiński, M. Siwiec, Lublin, s. 313-324.

11. The cover letter as a genre of speech in teaching Polish as a foreign language, 2019, Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie polonistyczne cudzoziemców 26, B. Grochala, G. Zarzycka (red.), Łódź, s. 231-244.

12. Serialowy dramat polityczny jako gatunek wypowiedzi (na przykładzie „House of Cards” i „Designated survivor”), 2018, Współczesne media. Problemy i metody badań nad mediami, T. 2, red. D. Kępa-Figura, I. Hofman, Lublin, s. 237-246.

13. Recenzja jako gatunek wypowiedzi w glottodydaktyce polonistycznej, 2019, Kultura komunikacji w dydaktyce. Kultura Komunikacji Językowej 6, red. M. Samborska, A. Piotrowicz, Poznań, s. 45-56.

14. Maria Wojtak, Wprowadzenie do genologii, 2020, „Poradnik Językowy” 4, s. 107-112.