Валентина Бонджолова – Valentina Bondzholova

Валентина Бонджолова, доктор (кандидат филологических наук), профессор кафедры современного болгарского языка филологического факультета Великотырновского университета Святых Кирилла и Мефодия (Велико-Тырново, Болгария).

Основные направления научных исследований: лексикология и лексикография, язык рекламы, языковая игра, медиалингвистика.


Valentina Bondzholova, PhD, Professor, Lecturer at Department of Modern Bulgarian Language, Faculty of Modern Languages, University of Veliko Turnovo st. Cyril and st. Methodius (Bulgaria).

Main research interests: lexicology and lexicography, language play, media linguistic, language and style of advertising.


E-mail: bondjolova@yahoo.co.uk

E-mail: bondzholova@abv.bg


Персональная страница на сайте Шуменского государственного университета / Personal web-page: www.uni-vt.bg/bul/staffinfo.aspx


Важнейшие публикации / Main scientific works:

Монографии / Monographies:

1. В света на българските предлози. Велико Търново, 2007. 140 с.

2. (Не)съществуващи думи: оказионалното словотворчество. Велико Търново, 2007. 216 с.

3. (Не)съществуващи думи: Оказионализмите в медийния текст. Велико Търново, 2009. 124 с.

4. Особености на рекламния език и стил (лексикален аспект). Велико Търново, 2015. 276 стр.


Словари / Dictionaries:

1. Съвременен тълковен речник на българския език (с илюстрации и приложения). Велико Търново, 1994. (в съавторство със Ст. Буров, М. Илиева и П. Пехливанова; авторска част: думите с начални букви м, н, о, ц, ч, я, а също думите от да1 – днешен, па1 – пневмония, свирам – силен, суб- – сяра, трое- – тях, юрдек – юфт).

2. Речник на новите думи в съвременния български език. Велико Търново, 1999. (в съавторство с А. Петкова), 140 с.

3. Неологичен речник (за периода 1998-2003). Велико Търново, 2003. 240 с.


Статьи / Articles:

1. Български език с вестникарски сос: гастрономическите познания на българина и езикът на съвременната публицистика // Трапезата в културата на българи и сърби / Трпеза у култури Бугара и Срба. Велико Търново, 2004. C. 38-46.

2. Оказионалното словотворчество в анекдотите като източник на комизъм // Комично у култури срба и бугара. Ниш, 2005. C. 7-19.

3. Графичните оказионализми в медиите и рекламата // Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2007. Т. 34. Кн. 2. Езикознание. С. 227-256.

4. Феминативите – между неологичното и оказионалното // Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2007. Т. 34. Кн. 2. Езикознание. С. 59-70.

5. Езиковата игра в рекламата // TEME 2/2007. Časopis za drušstvene nauke. TM G. XXXI. Br. 2, Niš, april - jun 2007. С. 401-419. Електронна публикация: teme.junis.ni.ac.yu/teme2-2007/teme2-2007-15.pdf

6. Вербалните игри в рекламните текстове // Играта в културата на българи и сърби / Игра у култури бугара и срба. Велико Търново, 2008. С. 144-156.

7. Оказионализмите в заглавията на български и полски публицистични материали // Езиковедски изследвания в чест на чл.-кор. проф. д-р Т. Бояджиев, проф. д-р Венче Попова и проф. Петър Пашов. София, 2009. С. 307-314.

8. Фонестемата като субморфемна единица // Годишњак за српски jезик и књижевност. Година ХХІV. Бр. 11. Ниш, 2011. Стр. 73-80. (в съавторство с Н. Делева и И. Димитров). Електронна публикация: filfak.ni.ac.rs

9. Езикова игра в условия на криза // Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie (elektroniczne czasopismo naukowe). 2012. № 1. С. 113-120. Електронна публикация: phavi.umcs.pl/at/attachments/2015/0303/142132-zcm-nr1-2012.pdf

10. Туитът като медиен жанр и неговите езикови особености // Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Велико Търново, 2011. Т. 12. С. 53-70.

11. Новите думи в рекламните текстове. Електронна публикация (30.11.2015). newmedia21.eu