Антон Гецов – Anton Getsov

Антон Гецов, доктор (кандидат филологических наук), профессор кафедры современного болгарского языка филологического факультета Великотырновского университета имени Святых Кирилла и Мефодия (Велико-Тырново, Болгария).

Основные направления научных исследований: лингвистическая прагматика (теория речевого воздействия), медиалингвистика, синтаксис, лингвистика текста, языковая политика.


Anton Getsov , PhD, Full Professor at the Department of Modern Bulgarian Language, Faculty of Modern Languages, St Cyril and St Methodius University of Veliko Tarnovo (Bulgaria).

Main research interests: linguistic pragmatics (theory of speech influence), media linguistics, syntax, text linguistics, language policy.


E-mail: anton_getsov@abv.bg


Персональная страница на сайте Шуменского государственного университета / Personal web-page: www.uni-vt.bg


Важнейшие публикации / Main scientific works:

Монографии / Monographies:

1. Комуникативни стратегии и манипулация. В. Търново, 2011.

2. По следите на скрития смисъл. Предпоставки и инструменти за скрито манипулативно въздействие в дискурса на българската популярна преса. В. Търново, 2009.

3. Езикови манипулации в спортната преса. В. Търново, 2000.

4. Периодните структури в съвременния български книжовен език. В. Търново, 1997.


Статьи / Articles:

1. Медийният политически дискурс, или как корупцията на езика еволюира // Медии и комуникации на 21 век. Тема на броя: Медии и избори. В. Търново, 2017. Вып. 1. С. 76–82. journals.uni-vt.bg

2. Медиите като средство за масова профанация // Медиалингвистика. Выпуск 5. Язык в координатах массмедиа. Материалы I Международной научно-практической конференции (6–9 сентября 2016 г., Варна, Болгария). Санкт-Петербург. СПб., 2016. С. 29–31. medialing.spbu.ru/news/43-138.html

3. Новата грамотност и „обърканото стадо“ // Славянские этносы, языки и культуры в современном мире. Материалы III Международной научно-практической конференции, посвященной памяти проф. Л. М. Васильева и проф. М. Г. Хайруллиной. Уфа, 2016. С. 175–182.

4. Модерната неграмотност на обществото като фактор за неговото опитомяване // Проглас. 2016. Кн. 1. С. 43–61. journals.uni-vt.bg

5. Манипулация и емпатия // Проблеми на устната комуникация. В. Търново, 2016. Книга 10. Част II. С. 11–23.

6. Медии и (не)грамотност // Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика. 31.10.2015. www.newmedia21.eu

7. Комуникация и манипулация. // Предизвикателствата на ХХI век за развиване на комуникативната компетентност за професионални цели. Варна, 2014. С. 27–31.

8. Факти и фактоиди в научния дискурс // Проблеми на устната комуникация. Книга девета. В. Търново, 2013. Част І. С. 263–280.

9. Степента на манипулативност като функция от дихотомията „устна форма на речта – писмена форма на речта“ // Российкий гуманитарный журнал. 2013. Том 2. № 4. С. 320–324. Liberal Arts in Russia 2013. Vol. 2. No. 4. Pp. 342–348. libartrus.com/arch/files/2013/4/_06_Getsov.pdf >

10. Квантификацията като инструмент за скрито манипулативно въздействие // Проглас. 2011. Кн. 1. С. 140–168. journals.uni-vt.bg

11. Цитатът в българската популярна преса – начини на (зло)употреба // Стилистика и лингвистика. Сборник изследвания, посветени на проф. д-р Д. Чизмаров (1920–1986). В. Търново, 2009. С. 123–139.

12. Към въпроса за приложимостта на кооперативния принцип в масовата коммуникация // Проглас. 2009. Кн. 1. С. 80–95. journals.uni-vt.bg

13. Комуникативна компетентност на адресанта като фактор в дискурса на популярната ни преса // Славистични проучвания. Сборник в чест на ХІV международен славистичен конгрес. В. Търново, 2008. С. 37–57.

14. Дискурсът на популярната преса // Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Филологически факултет. Том 34 (Езикознание). Кн. 2. В. Търново, 2007. С. 85–92.

15. Интервюто – между информацията и манипулацията // Филологически сборник ІІ. В. Търново – Твер. В. Търново, 2007. С. 43–50.

16. Номинализацията в дискурса на популярната преса – от кондензация на текста към приватизация на подсъзнанието // Проглас. 2007. Кн. 2. С. 18–34. journals.uni-vt.bg

17. Към въпроса за „творческите“ превъплъщения на чуждата реч в българските популярни издания // Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей. В. Търново, 2006. С. 69–84.

18. Манипулативен потенциал на инициалната референция в българската популярна пресса // Филологический сборник Тверь. В. Търново, 2006. Вып. І. С. 119–125.

19. Дискурсната компетентност като фактор в усвояването на българския език като чужд // Езиковата политика на ЕС и европейското университетско пространство. В. Търново, 2006. С. 409–419.

20. Специфика на илокутивния стандарт в дискурса на популярната преса // Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев. По случай неговата 70-годишнина. В. Търново, 2005. С. 223–234.

21. Езикът на пресата – глас на гражданското общество или на плебейската публичност // Сборник от колоквиума по повод 70-годишнината на проф. Хилмар Валтер, почетен доктор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. В. Търново, 2005. С. 247–268.