Ольга Александровна Горбач – Olga A. Gorbach

Ольга Александровна Горбач, кандидат филологических наук, доцент кафедры медиалингвистики и редактирования факультета журналистики Белорусского государственного университета (Минск, Беларусь).

Основные направления научных исследований: языкознание, медиалингвистика, парадигматика и синтагматика метонимии в публицистической речи, рекламный дискурс, параграфемика СМИ.


Olga A. Gorbach, PhD, assistant professor, Department of Media Linguistics and Editing, Faculty of Journalism, Belarusian State University (Minsk, Belarus).

Main research interests: linguistics, media linguistics, paradigmatic and syntagmatic of metonymy in publicistic speech, advertising discourse, media paragraphemic.


E-mail: Gorbach_olga@mail.ru


Персональная страница на сайте Белорусского гос. ун-та / Personal web-page: www.journ.bsu.by/kafedry/stilistiki-i-literaturnogo-redaktirovaniya.html


Важнейшие публикации / Main scientific works:

1. Рэдактар рэкламы. Мінск, 2020.

2. Літаратурная норма і адхіненні ад яе ў рэгіянальным друку (на прыкладзе раённай газеты «Ляхавіцкі веснік» за 2019 г.) // Рэгіянальныя СМІ Рэспублікі Беларусь у лічбавую эпоху: ад лакальнай праблематыкі да інфармацыйнай бяспекі дзяржавы. Мінск, 2020. С. 57-62.

3. Труды женщин-ученых Беларуси по изучению рекламного дискурса // Женщины-ученые Беларуси и Польши. Минск, 2020. С. 53–57.

4. Заданні эўрыстычнага тыпу пры выкладанні медыялінгвістычных дысцыплін // София. № 1. Минск, 2019. С. 65-70.

5. Лінгвастылістычная арганізацыя тэксту (на прыкладзе рэгіянальнага друку Беларусі) // Рэгіянальныя СМІ Рэспублікі Беларусь у лічбавую эпоху: стан, праблемы і перспектывы. Мінск, 2019. С. 39-45.

6. Сінтаксіс рэкламных слоганаў і загалоўкаў / Слова ў кантэксце часу. Мінск, 2019. С. 29-31.

7. Роль медиалингвистики в медиаобразовании иностранных обучающихся (на примере преподавания дисциплины «Русский язык как иностранный») // Женщины-ученые Беларуси и Китая. Минск, 2019. С. 111-113.

8. Маўленчы імідж выдавецтва: лінгвістычная арганізацыя анлайн-рубрыкі «ПРА НАС» // Выдавецкая справа ў Рэспубліцы Беларусь: гісторыя, сучасны стан, праблемы і перспектывы. Мінск, 2019. С. 45–50.

9. Когнитивно-стилистические доминанты темы “малая родина” в медиатекстах белорусских СМИ // Журналистика-2019: состояние, проблемы, перспективы. Мінск, 2019. С. 492-496.

10. Рэдагаванне рэкламных тэкстаў. Мінск, 2018.

11. Ідэалагемы і міфалагемы ў рэкламным дыскурсе // София. Минск, 2018. № 1. С. 76-79.

12. Горбач В. А., Шасцярнёва Л. Г. Нацыянальная ідэнтыфікацыя беларусаў у крэалізаваных тэкстах сацыяльнай рэкламы // Женщины-ученые Беларуси и Казахстана. Минск, 2018. С. 128-130.

13. Фармальная і семантыка-стылістычная арганізацыя загалоўкаў і слоганаў у рэкламных тэкстах // София. Минск, 2018. № 2. С. 51-54.

14. Традыцыі савецкай рэкламы ў зместавай арганізацыі сучасных тэкстаў // Журналістыка-2018: стан, праблемы і перспектывы. Мінск, 2018. С. 324-326.