Лилия Георгиевна Шестернёва – Lilija Shesterneva

Лилия Георгиевна Шестернёва, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры медиалингвистики и редактирования факультета журналистики Белорусского государственного университета (Минск, Беларусь).

Основные направления научных исследований: язык и стиль СМК; язык художественной литературы и рекламы; методика преподавания РКИ.


Lilija Shesterneva, PhD, associate professor, Department of Media Linguistics and Editing, Faculty of Journalism, Belarusian State University (Minsk, Belarus).

Main research interests: language and style of mass media; language, literature and advertising; methods of teaching Russian as a foreign language.


E-mail: lilija.s0607@gmail.com


Персональная страница на сайте Белорусского гос. ун-та / Personal web-page: www.journ.bsu.by/kafedry/stilistiki-i-literaturnogo-redaktirovaniya.html


Важнейшие публикации / Main scientific works:

1. Дзеяслоўная сінаніміка ў “Палескай хроніцы” І.Мележа: автореф. дис. ... канд. филол. н. Мінск, 2002.

2. Асаблівасці выражэння катэгорыі трывання ў беларускай мове // Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich, Białystok 2000. У 4 ч. Беласток, 2000. Ч. 3. С. 47–52.

3. З’ява паўторнай намінацыі ў мастацкім тэксце // Сучасная літаратурна-мастацкая крытыка ў СМІ. Минск, 2001. С. 34–37.

4. Дзесловы руху ў “Палескай хроніцы” І.Мележа // Весці НАН Беларусі. Серыя гуманіт. навук. 2001. № 3. С. 143–147.

5. Кантэкстуальныя сінонімы ў трылогіі І.Мележа “Палеская хроніка” // Весці НАН Беларусі. Серыя гуманіт. навук. 2000. № 4. С.130–133.

6. Колеравая палітра ў “Палескай хроніцы” І. Мележа // На шляху да сталасці: стан і перспектывы развіцця беларускай мастацкай крытыкі. Минск, 2001. С. 44–48.

7. Маладзёжны слэнг у перыядычным друку // Журналістыка-2006 : Тэорыя. Практыка. Творчасць. Мінск, 2006. Вып. 8. C. 193–195.

8. Ад прымітывізму да звышускладненасці ў словаўтварэнні жарганізмаў (на матэрыяле газеты “СБ – Беларусь сегодня”) // Журналістыка-2008: стан, праблемы і перспектывы. Мінск, 2008. Вып. 10. С. 333–335.

9. Праблематыка беларускамоўнай сацыяльнай рэкламы // Журналістыка-2017: стан, праблемы і перспектывы. Мінск, 2017. Вып. 19. С. 295–299.

10. Канцэпт «Радзівілы» як культурна значная каштоўнасць // Журналістыка-2018: стан, праблемы і перспектывы. Мінск, 2018. С. 391–395.

11. «Транскрыпцыя любві»: тэма малой радзімы на старонках газеты «Ляхавіцкі веснік» // Рэгіянальныя СМІ Рэспублікі Беларусь у лічбавую эпоху: ад лакальнай праблематыкі да інфармацыйнай бяспекі дзяржавы. Мінск, 2020. С. 358–361.