Данута Кэмпа-Фигура – Danuta Kępa-Figura – председатель

октября 06, 2020

Данута Кэмпа-Фигура, доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики Факультета политологии и журналистики Университета Марии Склодовской-Кюри в Люблине (Люблин, Польша)

Основные направления научных исследований: медиалингвистика, лингвистическая прагматика, дискурсология, языковая картина мира, медиакартина мира.


Danuta Kępa-Figura, PhD, associate professor at the Department of Journalism, Faculty of Political Science and Journalism, Maria Curie-Sklodowska University in Lublin.

Main research interests: media linguistics, linguistic pragmatics, discourse studies, the linguistic image of the world, media picture of the world.


E-mail: dkepa@op.pl


Персональная страница на сайте Института польского языка / Personal web-page: www.umcs.pl


Важнейшие публикации / Main scientific works:

1. Przemoc w języku mediów? Przemoc w języku mediów? Analiza semantyczna i pragmatyczna audycji radiowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2004 (współautorzy: Renata Dybalska, Danuta Kępa-Figura, Paweł Nowak).

2. Kategoryzacja w komunikacji językowej (na przykładzie leksemu ptak), Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2007.

3. Redakcja serii „Współczesne media” :

• Współczesne media – status, aksjologia, funkcjonowanie, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo UMCS, t. 1-2, Lublin, 2009.

• Współczesne media – wolne media?, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo UMCS, t. 1-3, Lublin, 2010.

• Współczesne media – kryzys w mediach, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2012.

• Współczesne media – język mediów, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2013.

• Współczesne media. Wartości w mediach - wartości mediów, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo UMCS, t. 1-2, Lublin, 2014.

• Współczesne media. Medialny obraz świata, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo UMCS, t. 1-2, Lublin, 2015.

• Współczesne media. Media informacyjne, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo UMCS, t. 1-2, Lublin, 2016.

• Współczesne media. Gatunki w mediach. Prace dedykowane Profesor Marii Wojtak, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo UMCS, t. 1-2, Lublin, 2017.

• Współczesne media. Media multimodalne, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, t. 1-2, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2018.

• Współczesne media. Problemy i metody badań nad mediami, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo UMCS, t. 1-2, Lublin, 2019.

4. Sukces w komunikacji medialnej a genologiczne uwarunkowania współpracy językowej, „Język Polski”, XCVI, zeszyt 2, s. 38-50.

5. Pragmatyczne aspekty gatunku (na przykładzie informacji dziennikarskiej), I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media. Gatunki w mediach. Prace dedykowane Profesor Marii Wojtak, Wydawnictwo UMCS, t. 1, Lublin, 2017, 97-106.

6. Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro w memach internetowych, „Zeszyty Naukowe KUL” 60 (2017), nr 2 (238), s. 91-114.

7. Gry językowe w polskich telewizyjnych serwisach informacyjnych jako przejaw fatyczności i sprawczości współczesnej komunikacji medialnej, „Медиалингвистика” 2018, tom 5, zeszyt 4, Wydawnictwo Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego, s. 366-379. medialing.ru

8. (Интернет-)мем как новый медиажанр. Постановка вопроса, „Медиалингвистика” 2019, t. 6, nr 1.

9. Granice mowy nienawiści – prawo a rzeczywistość, „Prace Językoznawcze” XII/1 2020.

Rating 0 Просмотров: 219

Пока без комментариев