Крауз Мария - Maria Krauz

января 01, 2011
Доктор филологических наук, профессор Жешувского Университета (Жешув, Польша)

PhD, Associate Professor University of Rzeszow (Poland).

Maria Krauz, PhD, associate professor at the Institute of Polish Studies and the Journalism at the University of Rzeszow.

Main research interests: linguistic analysis of the text, discourse studies, stylistics (theoretical, practical), the linguistic image of the world.

Доктор филологических наук, профессор Института Полонистики и Журналистики Жешувского Университета.

Основные направления научных исследований: лингвистический анализ текста, дискурсология, стилистика (теоретическая, практическая), языковой образ мира.

E-mail: maria1108@interia.pl

Важнейшие публикации:

I. Монография/редакция монографии:

1. Zdania inicjalne w języku polskim, Rzeszów 1996.

2. Szkice o języku i wartościach w wybranych utworach Stefana Żeromskiego, Rzeszów 2010.

3. Składnia, stylistyka, struktura tekstu. Księga Jubileuszowa dedykowana profesor Teresie Ampel, red. M. Krauz, K. Ożóg, Rzeszów 2002.

4. Współczesne analizy dyskursu. Kognitywna analiza dyskursu a inne metody badawcze, red. M. Krauz, S. Gajda, Wyd. UR, Rzeszów 2005.

5. Text im Fokus zweier Linguistiken. Aus der polonistischen und germanistischen Forschung, Zofia Bilut-Homplewicz/Maria Krauz (Hrsg.), Peter Lang Edition, ISBN 978-3-631-71940-4, Frankfurt am Main 2017.

II. Выбранные статьи:

1.    Recenzja – gatunek naukowy, krytycznoliteracki czy publicystyczny? w: Wielojęzyczność w perspektywie stylistyki i poetyki, red. M. Ruszkowski, Kielce 2004, s.135–151.

2.    Kształt stylistyczny i wyznaczniki gatunkowe dedykacji rękopiśmiennej, w: Gatunki mowy i ich ewolucja, t. III, Gatunek a odmiany funkcjonalne, red. D. Ostaszewska, Katowice 2007, s. 93-101.

3.    Kategoria intertekstualności w badaniach polskich, w: Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy, red. Z. Bilut-Homplewicz, W. Czachur, M. Smykała, Wrocław 2009, s. 197–205.

4.    Jak recenzenci mówią do odbiorców – o językowych środkach perswazji w nagłówkach recenzji filmowych, w: Współczesne media. Język mediów, red. I Hofman i D. Kępa-Figura, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s. 33-47.

5.    Obraz przyjaźni w prasie, w: Współczesne media. Wartości w mediach – wartości mediów, t. 1: Wartości w mediach, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wyd. UMCS, Lublin 2014, s. 143-161.

6.    Die sprachliche Gestaltung von Widmungen in den Werken galizischer Schriftsteller, w: A. Hanus / R. Büttner (Hrsg.), Galizien als Kultur - und Gedächtnislandschaft im kultur - und sprachwissenschaftlichen Diskurs, “Studien zur Text- und Diskursforschung”, Herausgegeben von Zofia Bedrychowska / Zofia Bilut-Homplewicz, Peter Lang Edition, Frankfurt am Main 2015, s. 391-411.

7.    Hiperstruktura, klastry tekstów czy dyskurs krytyczny – recenzja prasowa w grupie tekstów towarzyszących, w: Dyskurs i jego odmiany, red. B. Witosz, K. Sujkowska-Sobisz i E. Ficek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 261-275.

8.    All das begann so – vom Anfang in der Biografie vor dem Hintergrund der Tradition linguistischer Textforschung in der Literatur, w: Text im Fokus zweier Linguistiken. Aus der polonistischen und germanistischen Forschung, Z. Bilut-Homplewicz/M. Krauz (Hrsg.), Peter Lang Edition, ISBN 978-3-631-71940-4 , Frankfurt am Main 2017, s. 71-94.

9.    Zatrzymać uwagę widza. Językowe i pozajęzykowe środki perswazji w telewizyjnych programach informacyjnych, „Мeдиялингвистика” 2018, t. 5, nr 3, s. 380-393.

10.    Tekst w tekście – funkcjonowanie przysłów w dyskursie prasowym, w: Parémie národů slovanských IX, U. Kolberová, S. Mizerová (eds)., Ostravská univerzita, Ostrava 2019, s. 271-287.

Rating 0 Просмотров: 440

Пока без комментариев