Оргонова Ольга – Olga Orgonová

августа 15, 2011
Доктор филологических наук, профессор (Братислава, Словакия).

PhD, professor, Slovakia.

Olga Orgonová, PhD, doktor filologičeskich nauk, profesor, vedúca Katedry slovenského jazyka Filozofickej fakulty UK v Bratislave.

Main research interests: stylistics, lexicology, linguistic pragmatics, language use, rhetoric, communication.

Доктор филологических наук, профессор кафедры словенского языка Философского факультета Университета Коменского (Братислава, Словакия)

Основные направления научных исследований: стилистика, лексикология, лингвистическая прагматика, использование языка, риторика, коммуникация.

Doktor filologičeskich nauk, profesor, Bratislava, Slovakia. O. Orgoňová je členkou špičkového vedeckého tímu Jazyk a jazykoveda v súvislostiach, ktorý identifikovala Akreditačná komisia SR v roku 2015. Organizuje na svojom pracovisku medzinárodné lingvistické konferencie, na ktorých sa zúčastňujú významné osobnosti slovenskej, českej i širšie slovanskej lingvistiky. Pod jej editorským vedením boli opublikované na Univerzite Komenského v Bratislave kolektívne vedecké publikácie (Jazyk a komunikácia v súvislostiach II, III, Jazyk a jazykoveda v interpretácii, Jazyk a jazykoveda v súvislostiach). V spoluautorstve vydala monografiu Interakčná štylistika (2018) a učebnice Lexikológia slovenčiny (2011) či Používanie jazyka (2010), je spoluautorkou monografie Cudzosť – jazyk – spoločnosť (2015) a vedúcou autorkou Slovníka divadelných profesionalizmov (2019).

Hlavné výskumné a pedagogické záujmy: štylistika, lexikológia, lingvistická pragmatika/používanie jazyka, rétorika a komunikácia.

E-mail: olga.orgonova@uniba.sk

Vzdelanie:

1981 – 1986 – Filozofická fakulta UK v Bratislave, učiteľstvo akademických predmetov slovenčina – francúzština

1996 – vedecký titul „PhD“ po obhájení dizertačnej práce „Galicizmy v slovenčine“

2004 – vedecko-pedagogická hodnosť „docent“ získaná na FiF UK v Bratislave

2013 – vedecko-pedagogická hodnosť „profesor“ (obhájená na UK v Bratislave v r. 2012, inaugurovaná prezidentom SR v r. 2013)

Profesionálne skúsenosti:

1986 – doteraz vedecko-pedagogická pracovníčka FiF UK v Bratislave

1998 - 2001 – lektorka slovenského jazyka a kultúry v Bordeaux (Francúzsko)

2007 – doteraz vedúca Katedry slovenského jazyka FiF UK v Bratislave

Členka redakčných rád časopisov Slovenská reč (Slovensko), Bohemica Olomucensia (Česká republika), Stylistyka (Poľsko), Voprosy stilistiky (Rusko).

Kurzy, učebné predmety: aktuálne - štylistika slovenčiny, lexikológia slovenčiny, lingvistická pragmatika, rétorika, publikačná prax.

Vybrané publikácie:

1. Slovník divadelných profesionalizmov. Bratislava, 2019.

2. Lexikológia slovenčiny. Bratislava, 2011. (co-author Alena Bohunicka). fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksj/publikacie/OOAB_lexikologia.pdf

3. Lingvopragmatické inšpirácie súčasnej jazykovedy. In: Cudzie jazyky v premenách času X. Bratislava, 2020. S. 15–24. faj.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/konferencie/zborniky/Cudzie_jazyky_v_premenach_casu_102019_opr.pdf

4. Aspects of contemporary trends in linguostylistics and in Slovak linguostylistics. In: SKASE, Journal of Theoretical Linguistics. 2019. Roč. 16. Č. 3. S. 80–89. www.skase.sk/Volumes/JTL41/pdf_doc/05.pdf

5. Stilistika interneta i sovremennaja slovackaja publicistika. In: Slova u kanteksce času. Minsk, 2019. S. 87–92.

6. Interakcijonnaja stilistika. In: Aktuaľnyje problemy stilistiki: Ježegodnyj meždunarodnyj naučnyj žurnal. Roč. 4. Moscow, 2018. S. 32–37. d86c7489-86c0-4d81-945c-14c75c2ffd78.filesusr.com/ugd/a086c1_ed58307229a5458188c99c88c95c8ac2.pdf

7. Slovenský publicistický štýl 21. storočia na internete. Ilustrácia na téme vládnej krízy na jar 2018. In: Studia Academica Slovaca. 2018. Roč. 47. S. 234–247. zborniky.e-slovak.sk/SAS_47_2018.pdf

8. Interaktívna štylistika v optike dialogickosti. In: Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Bratislava, 2017. S. 117–127. stella.uniba.sk/texty/JaJvS.pdf

9. Stilistika i ritorika zaostrenie vnimanija na mediaľnych diskussiach o bežencach. In: Stylistyka. 2016. Roč. 25. S. 203–218. (co-author Alena Bohunicka). czasopisma.uni.opole.pl/index.php

10. Imigrácia ako predmet xenoslovakistiky a kritickej analýzy diskurzu. In: Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie. Bratislava, 2016. S. 79–93. (co-author Alena Bohunicka). books.google.sk

Rating 0 Просмотров: 563

Пока без комментариев