Мачей Кавка – Maciej Kawka

Мачей Кавка, доктор филологических наук, профессор Института журналистики и социальных коммуникаций Папского университета Иоанна Павла II в Кракове. Председатель Комиссии по медиаобразованию PAU, главный редактор журнала “Media Yearbook” PAU. Автор и редактор нескольких монографий, в том числе School discourse (Краков 2000), Six discourses about the language (Скопье 2012), Macedonian Discourses (Краков 2016, изд. Ягеллонского университета).

Основные научные интересы: лингвистика (польское и славянское языкознание), особенности семантики и структуры текста, риторика, прагматика языка, теория текста и дискурса, медиаобразование.


Maciej Kawka, PhD, professor at the Institute of Journalism and Social Communication of the Pontifical University of John Paul II in Krakow.

Chairman of the PAU Media Studies Commission, editor-in-chief of the PAU's “Media Yearbook”. Author and editor of several monographs, including School discourse (Krakow 2000), Six discourses about the language (Skopje 2012), Macedonian Discourses (Krakow 2016, ed. Of the Jagiellonian University).

Main research interests: linguistics (Polish studies and Slavic studies), especially semantics and text structure, rhetoric, pragmatics language, text and discourse theory and media studies.


Важнейшие публикации / Main scientific works:

1. Kawka M. (2019): Utopia interdyscyplinarności i rozproszenie teorii a problem badawczy w naukach o komunikacji społecznej i mediach. W: W poszukiwaniu fundamentów nauk o mediach. Pod red. K. Wolnego-Zmorzyńskiego i A. Lewickiego. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław, s. 57-67.

2. Kawka M. (2019): Tekst prasowy jako przedmiot badań : ewolucja, transgresja, multimodalność. „Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne”, s. 9-15.

3. Kawka M. (2018): Изучение языка СМИ в Польше. W: Медиалингвистика в терминах и понятиях: словарь-справочник. Под ред. Л.Р. Дускаевой; редколл.: В.В. Васильева, Ю.М. Коняева, А.А. Малышев, Т.Ю. Редькина. Флинта: Наука, Москва, с. 38-42.

4. Kawka M. (2016): Dyskurs multimodalny: nowa kategoria badawcza? „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 2, s. 294-303.

5. Kawka M. (2016): Internetowe strategie konwersacyjne. W: „Nauczanie ku przyszłości” w szkolnym centrum informacji. Pod red. H. Kosętki, H. Batoroskiej, B. Kamińskiej-Czubały. Wydawnictwo Zakonu Pijarów, Kraków, s. 84-94.

6. Kawka M. (2016): Językoznawcze oblicze prasoznawstwa. W: Zeszyty Prasoznawcze: analiza zawartości (1957-2012) : metody, tematy, autorzy, pod red. M. Kawki, R. Filasa i P. Płanety. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 191-216.

7. Kawka M. (2015): Komunikowanie wizualne a nauka o mediach: współczesność i perspektywy. „Media i Społeczeństwo”, s. 13-22.

8. Kawka M. (2014): O badaniu języka dyskursu medialnego. „Media i Społeczeństwo”, s. 164-177.

9. Kawka M. (2011): Dyskurs medialny w świetle współczesnych analiz dyskursu. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”, nr 96, Studia Logopaedica, t. 6, s. 212-220.

10. Kawka M. (2011): Literacki i dziennikarski punkt widzenia. Od reportażu do tabloidu. W: Dziennikarstwo a literatura w XX i XXI wieku. Pod red. K. Wolnego-Zmorzyńskiego, W. Furmana i J. Snopka. Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 71-80.