Катажина Мачеяк – Katarzyna Maciejak

Катажина Мачеяк, кандидат филологических наук, старший ассистент Института прикладной полонистики Варшавского университета.

Основные направления научных исследований: язык в медиа, прагматическое языкознание, медиаобразование, социолингвистика, культура польского языка, стилистика.


Katarzyna Maciejak, PhD, Senior Assistant at the Institute of Applied Polish Studies of the Faculty of Polish Studies at the University of Warsaw.

Main research interests: media linguistics, pragmatic linguistics, media education, sociolinguistics, language editing, stylistics.


E-mail: k.maciejak@uw.edu.pl


Важнейшие публикации / Main scientific works:

1. Maciejak K., YouTube w edukacji. Strategie nadawcze wideoblogerów, Kraków 2018.

2. Maciejak K., Autoprezentacyjne kłopoty wideoblogerów, Bogusław Skowronek, Ewa Horyń, Agnieszka Walecka-Rynduch (red.), Język a media. Zjawiska komunikacyjne we współczesnych mediach, Kraków 2015.

3. Maciejak K., Między oficjalnością a potocznością. Leksykalne wykładniki stylu popularnonaukowego w wideoblogach o tematyce naukowej, Grzegorz Ptaszek, Agnieszka Ogonowska (red.), Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych, Kraków 2015.

4. Maciejak K., Autoprezentacja w języku wideoblogerów, Marek Sokołowski (red.), Oblicza Internetu. Sieciowe dyskursy. (Roz)poznawanie cyfrowego świata, Elbląg 2014.

5. Maciejak K., Polszczyzna konsumpcyjna w programach dla dzieci (na przykładzie polskiej wersji filmu animowanego „Niesamowity świat Gumballa”), Piotr Żmigrodzki, Sylwia Przęczek-Kisielak (red.) Bogactwo współczesnej polszczyzny, Kraków 2014.

6. Maciejak K., Językowe wyznaczniki kodu ograniczonego w programach dla dzieci (na przykładzie polskiej wersji filmu animowanego „Niesamowity świat Gumballa”), Anna Pilch, Magdalena Trysińska (red.), Nowoczesność w polonistycznej edukacji. Pytania, problemy, perspektywy, Kraków 2013.