Алина Нарушевич-Духлинская – Alina Naruszewicz-Duchlińska

Алина Нарушевич-Духлинская, доктор филологических наук, профессор Варминско-Мазурского Yниверситета в Ольштыне

Основные направления научных исследований: медиалингвистика, интернет-общение, лингвистическая жанрология, ономастика.


Alina Naruszewicz-Duchlińska, PhD, associate professor at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Main research interests: media linguistics, internet communication, linguistic genology, onomastics


E-mail: alina.naruszewicz@uwm.edu.pl


Персональная страница / Personal web-page: uwm-pl.academia.edu


Важнейшие публикации / Main scientific works:

1. Internetowe grupy dyskusyjne. Analiza językowa i charakterystyka gatunku, Olsztyn 2011.

2. Nienawiść w czasach Internetu, Gdynia 2015.

3. Internetowe grupy dyskusyjne. Wstępna charakterystyka gatunku. „Język Polski” 2009, LXXIX, nr 3, s. 191-198.

4. Przejawy stylu naukowego w Internecie na przykładzie grup dyskusyjnych, „Poradnik Językowy” nr 4 (683), Warszawa 2011, s. 39-50.

5. Nowe media a nowe gatunki – wstępna charakterystyka genologiczna internetowego forum dyskusyjnego, „Postscriptum Polonistyczne” 2014, nr 2(14), s. 27-38.

6. „W naszym timie…” – kilka uwag o profesjolekcie korporacyjnym, „LingVaria. Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego” XI, 2016, nr 2 (22), s. 97-106.

7. Typy manipulacji językowych stosowanych w spamie, „Poradnik Językowy” nr 3, 2017, s. 7-16.

8. Nazwy komitetów wyborczych – aspekty strukturalne i aksjologiczne, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 24 (44), nr 1, 2017, s. 103-115.

9. Strona internetowa jako forma (auto)prezentacji zawodowej (na przykładzie logopedów), Olsztyn 2017.

10. Kultura zachowań językowych w internecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.