Анна Цегела – Anna Cegieła

Анна Цегела, доктор филологических наук, профессор Варшавского университета, работник Института прикладной полонистики, руководитель «Обсерватории этики слова», глава Комиссии этики общения Польской академии знаний.

Основные направления научных исследований: этика общения, лингвистика медиа, культура языка.


Anna Cegieła, PhD, associate professor in the Institute of Applied Polish Studies at the Faculty of Polish Studies of the University of Warsaw. Head of the Language Ethics Observatory. Chairwoman of the Commission on Communication Ethics of the Polish Academy of Learning.

Main research interests: communication ethics, media linguistics, culture of speech.


E-mail: ceganster@gmail.com


Важнейшие публикации / Main scientific works:

1. Słowa i ludzie. Wprowadzenie do etyki słowa, Warszawa 2015;

2. Patriotyzm: odświętny czy codzienny, sztandarowy czy zbędny?, Studia z etyki słowa, Warszawa 2014, s.141 181.

3. Uwagi o rozbitej wspólnocie Polaków, Społeczeństwo polskie dziś. Samoświadomość, uznanie, edukacja, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2018, s. 311-323.

4. Uwagi o kryteriach etycznej oceny wypowiedzi, „Poradnik Językowy” 1918, z.6. s.18-34.

5. Czemu służy przemoc w mediach?, Przemoc w mediach, Lublin 2019.

6. Na czym polega przemoc w języku?, „Poradnik Językowy” 2019, zeszyt 7, s. 7-20.

7. O kilku przyczynach obecności przemocy językowej w przestrzeni publicznej, „Studia Slavica” 2019, XXIII/1, s.1-16.

8. Na jakich podstawach naukowych opiera się etyka słowa?, „Roczniki Humanistyczne”, tom LXVII, 2019, Językoznawstwo, s.49-66.