Эва Шкудларек-Смехович – Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz

Эва Шкудларек-Cмехович, доктор филологических наук, профессор Лодзинского университета, заведующий Kафедрой современного польского языка в Институте польской филологии и логопедии в Лодзинском университете; главный редактор научного журнала: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica.

Основные направления научных исследований: современный польский язык, медиалингвистика, лингвистическая прагматика, политическая лингвистика, текстовая лингвистика, лингвистический анализ дискурса.


Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz, PhD, associate professor, head of Department of Contemporary Polish Language of Institute of Polish Philology and Speech Therapy of University of Lodz; editor-in-chief of a scientific journal: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica.

Main research interests: contemporary Polish language; media linguistics; linguistic pragmatics; political linguistics; text linguistics; linguistic analysis of discourse.


E-mail: ewa.smiechowicz@uni.lodz.pl

E-mail: ewa_smiech@wp.pl


Персональная страница на сайте Института польского языка / Personal web-page: filolog.uni.lodz.pl

Персональная страница на сайте Института польского языка / Personal web-page: polonistyka.uni.lodz.pl


Важнейшие публикации / Main scientific works:

1. Tekst w radiowej i telewizyjnej debacie politycznej. Struktura – spójność – funkcjonalność, Łódź 2010.

2. Słowo we współczesnych dyskursach, red. E. Szkudlarek-Śmiechowicz, B. Kudra, K. Jachimowska, Łódź 2014.

3. Magazyn telewizyjny jako gatunek w formie kolekcji, w: Gatunki mowy i ich ewolucja. Tom 5: Gatunek a granice, red. D Ostaszewska, J. Przyklęk, Katowice 2015, s. 393-403.

4. Kicz w języku i komunikacji, red. E. Szkudlarek-Śmiechowicz, B. Kudra, Łódź 2016.

5. Analiza dyskursywno-genologiczna nazw telewizyjnych programów publicystycznych w Polsce (2005-2015), „Prace Językoznawcze” XVIII/3 (2016).

6. Negacja w języku i komunikacji, red. E. Szkudlarek-Śmiechowicz, B. Cieśla, Łódź 2018.

7. Od wspólnoty śmiechu do wspólnoty dyskursu – kreowanie wspólnoty interpretacyjnej w magazynach satyryczno-publicystycznych telewizyjnych stacji informacyjnych, Język a media. Wzory komunikacji we współczesnych mediach, red. B. Skowronek, E. Horyń, A. Walecka-Rynduch, Kraków 2018.

8. Polexit w polskim dyskursie publicznym, „Socjolingwistyka” 32 (2018).

9. Podróżowanie na małym ekranie: od telewizyjnego magazynu podróżniczego do reality show, w: Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze, red. E. Biłas-Pleszak, J. Przyklenk, A. Rejter, K. Sujkowska-Sobisz, Katowice 2018.

10. Sposoby wyrażania emocji w propagandowych przekazach werbalno-wizualnych (na przykładzie okładek tygodników opinii); "Prace Językoznawcze" 2019, XXI/2.