Грохала Беата – Beata Grochala

ноября 03, 2009
Кандидат филологических наук, доцент (Лодзь, Польша)

PhD, associate professor (Lodz, Poland).

Beata Grochala, PhD, associate professor at the Chair of Appllied and Cultural Linguistics of the Faculty of Filology at the University of Lodz.

Main research interests: media linguistics, linguistic pragmatics, textology, genology, language of sport, research on humour. teaching Polish as a foreign/second language.

Кандидат филологических наук, доцент кафедры прикладной и культурной лингвистики филологического факультета Лодзинского университета.

Основные направления научных исследований: медиалингвистика, лингвистическая прагматика, текстология, генеалогия, язык спорта, исследование юмора. преподавание польского языка как иностранного / второго языка.

E-mail: beata.grochala@uni.lodz.pl

Персональная страница на сайте Лодзкoгo Университета: klsik.uni.lodz.pl/bgrochala.html

Важнейшие публикации:

1.    Beata Grochala, Zmiany w strukturze sportowej relacji internetowej na żywo, w: Język a media. Wzory komunikacji we współczesnych mediach, red. B. Skowronek, E. Horyń, A. Walecka-Rynduch, Kraków 2018, s. 84-96.

2.    Beata Grochala, O kibicowaniu i podróżowaniu przed telewizorem, czyli kolarska podróż przez Europę, w: Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze, red. E. Biłas-Pleszak, J. Przyklenk, A. Rejter, K. Sujkowska-Sobisz, Katowice 2018, s. 311-321.

3.    Beata Grochala, Igrzyska olimpijskie w nagłówkach zamknięte, „Zeszyty Naukowe KUL”, vol. 60, nr 2, 2017, s. 21-35.

4.    Beata Grochala, Wzorce alternacyjne telewizyjnej transmisji sportowej, w: Gatunki w mediach. Prace dedykowane Profesor Marii Wojtak, tom II: Gatunki w mediach elektronicznych, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2017, s. 147-161.

5.    Beata Grochala, Telewizyjna transmisja sportowa w ujęciu genologii lingwistycznej (na materiale transmisji meczów piłki nożnej), Łódź 2016, ss. 321.

6.    Beata Grochala, Komentarz (sportowy), relacja (sportowa), sprawozdanie (sportowe) – przegląd stanowisk, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. Dziennikarstwo”, 2012, nr 3 (17), s. 93-103.

7.    Beata Grochala, Iwona Dembowska-Wosik, Well begun is half done – sense of humour of children and adolescents, w: Polish Humour, red. D. Brzozowska, W. Chłopicki, Kraków 2012, s. 559-569.

8.    Beata Grochala, Iwona Dembowska-Wosik, Humour in the global network, w: Polish Humour, red. D. Brzozowska, W. Chłopicki, Kraków 2012, s. 285-296.

9.    Beata Grochala, Iwona Dembowska-Wosik, All we hear is radio Poland, w: Polish Humour, red. D. Brzozowska, W. Chłopicki, Kraków 2012, s. 257-267.

10.    Beata Grochala, Komizm językowy w felietonach Antoniego Słonimskiego, Łódź 2006, ss. 158.

Rating 0 Просмотров: 515

Пока без комментариев