Гецов Антон Веселинов – Anton Veselinov Getsov

ноября 02, 2009
Доктор (кандидат филологических наук), профессор (Велико-Тырново, Болгария)

PhD, Full Professor (Veliko Tarnovo, Bulgaria).

Anton V. Getsov, PhD, Full Professor at the Department of Modern Bulgarian Language, Faculty of Modern Languages, St Cyril and St Methodius University of Veliko Tarnovo (Bulgaria).

Main research interests: linguistic pragmatics (theory of speech influence), media linguistics, syntax, text linguistics, language policy.

Доктор (кандидат филологических наук), профессор кафедры современного болгарского языка филологического факультета Великотырновского университета имени Святых Кирилла и Мефодия, г. Велико-Тырново, Болгария.

Основные направления научных исследований: лингвистическая прагматика (теория речевого воздействия), медиалингвистика, синтаксис, лингвистика текста, языковая политика.

E-mail: anton_getsov@abv.bg

Персональная страница на сайте Великотырновского университета: uni-vt.bg

Степени и образование:

1982–1986 – Филологический факультет Великотырновского университета, специальность „Болгарская филология“

1997 – ученая степень доктор (PhD), диссертация „Периодните структури в съвременния български книжовен език“

2001 – доцент

2012 – профессор

Профессиональный опыт:

1988 – наст. вр. – преподаватель кафедры современного болгарского языка филологического факультета Великотырновского университета имени Святых Кирилла и Мефодия

Курсы лекций: „Синатксис (Синтаксис)“; „Лингвистика на текста (Лингвистика текста)“; „Теория и практика на текста в медиите (Теория и практика текста в СМИ)“; Манипулативни езикови стратегии (Манипулятивные языковые стратегии)“; „Езикова демагогия (Языковая демагогия)“; „Медийна манипулация (Манипуляция в СМИ)“; „Комуникация и манипулация (Коммуникация и манипуляция)“.

Важнейшие публикации:

Монографии:

1.    Комуникативни стратегии и манипулация. В. Търново, 2011.

2.    По следите на скрития смисъл. Предпоставки и инструменти за скрито манипулативно въздействие в дискурса на българската популярна преса. В. Търново, 2009.

3.    Езикови манипулации в спортната преса. В. Търново, 2000.

4.    Периодните структури в съвременния български книжовен език. В. Търново, 1997.

Статьи:

1.    Медийният политически дискурс, или как корупцията на езика еволюира // Медии и комуникации на 21 век. Тема на броя: Медии и избори. В. Търново, 2017. Вып. 1. С. 76–82. journals.uni-vt.bg

2.    Медиите като средство за масова профанация // Медиалингвистика. Выпуск 5. Язык в координатах массмедиа. Материалы I Международной научно-практической конференции (6–9 сентября 2016 г., Варна, Болгария). Санкт-Петербург. СПб., 2016. С. 29–31. medialing.spbu.ru/news/43-138.html

3.    Новата грамотност и „обърканото стадо“ // Славянские этносы, языки и культуры в современном мире. Материалы III Международной научно-практической конференции, посвященной памяти проф. Л. М. Васильева и проф. М. Г. Хайруллиной. Уфа, 2016. С. 175–182.

4.    Модерната неграмотност на обществото като фактор за неговото опитомяване // Проглас. 2016. Кн. 1. С. 43–61. journals.uni-vt.bg

5.    Манипулация и емпатия // Проблеми на устната комуникация. В. Търново, 2016. Книга 10. Част II. С. 11–23.

6.    Медии и (не)грамотност // Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика. 31.10.2015. www.newmedia21.eu

7.    Комуникация и манипулация. // Предизвикателствата на ХХI век за развиване на комуникативната компетентност за професионални цели. Варна, 2014. С. 27–31.

8.    Факти и фактоиди в научния дискурс // Проблеми на устната комуникация. Книга девета. В. Търново, 2013. Част І. С. 263–280.

9.    Степента на манипулативност като функция от дихотомията „устна форма на речта – писмена форма на речта“ // Российкий гуманитарный журнал. 2013. Том 2. № 4. С. 320–324. Liberal Arts in Russia 2013. Vol. 2. No. 4. Pp. 342–348. libartrus.com/arch/files/2013/4/_06_Getsov.pdf >

10.    Квантификацията като инструмент за скрито манипулативно въздействие // Проглас. 2011. Кн. 1. С. 140–168. journals.uni-vt.bg

11.    Цитатът в българската популярна преса – начини на (зло)употреба // Стилистика и лингвистика. Сборник изследвания, посветени на проф. д-р Д. Чизмаров (1920–1986). В. Търново, 2009. С. 123–139.

12.    Към въпроса за приложимостта на кооперативния принцип в масовата коммуникация // Проглас. 2009. Кн. 1. С. 80–95. journals.uni-vt.bg

13.    Комуникативна компетентност на адресанта като фактор в дискурса на популярната ни преса // Славистични проучвания. Сборник в чест на ХІV международен славистичен конгрес. В. Търново, 2008. С. 37–57.

14.    Дискурсът на популярната преса // Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Филологически факултет. Том 34 (Езикознание). Кн. 2. В. Търново, 2007. С. 85–92.

15.    Интервюто – между информацията и манипулацията // Филологически сборник ІІ. В. Търново – Твер. В. Търново, 2007. С. 43–50.

16.    Номинализацията в дискурса на популярната преса – от кондензация на текста към приватизация на подсъзнанието // Проглас. 2007. Кн. 2. С. 18–34. journals.uni-vt.bg

17.    Към въпроса за „творческите“ превъплъщения на чуждата реч в българските популярни издания // Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей. В. Търново, 2006. С. 69–84.

18.    Манипулативен потенциал на инициалната референция в българската популярна пресса // Филологический сборник Тверь. В. Търново, 2006. Вып. І. С. 119–125.

19.    Дискурсната компетентност като фактор в усвояването на българския език като чужд // Езиковата политика на ЕС и европейското университетско пространство. В. Търново, 2006. С. 409–419.

20.    Специфика на илокутивния стандарт в дискурса на популярната преса // Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев. По случай неговата 70-годишнина. В. Търново, 2005. С. 223–234.

21.    Езикът на пресата – глас на гражданското общество или на плебейската публичност // Сборник от колоквиума по повод 70-годишнината на проф. Хилмар Валтер, почетен доктор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. В. Търново, 2005. С. 247–268.

Rating 0 Просмотров: 456

Пока без комментариев